BALpa

Rehabilitació i obra nova 29 habitatges a l'Eixample

  • Emplaçament Balmes 167 - París 208. BCN
  • Client DUIM INVESTMENTS
  • Tipus Rehabilitació i obra nova
  • Superficie construïda total 7.520 m²
  • Data finalització Febrer 2020

La rehabilitació de l'edifici d'habitatges projectat per Enric Sagnier al 1915 a la cantonada del carrer Balmes amb París, i la seva ampliació al carrer París, formen el conjunt BALpa de 29 habitatges sobre dos solars colindants.

L’Emplaçament es troba dintre del Conjunt Especial de l’Eixample, en el Sector de Conservació, amb un nivell de protecció que el qualifica de be d’interès urbanístic i cultural.

Les edificacions preexistents són dues: l’edifici noucentista, que consta de planta baixa, cinc plantes pis i una planta soterrani, situat a la cantonada; i el colindant al carrer París, format només per una planta baixa amb un local comercial annexat al de Balmes, amb una façana que s’integra al conjunt mitjançant una arquitectura homogènia.

El projecte es desenvolupa en dues fases successives en el temps. La primera consisteix en la rehabilitació integral de l’edifici existent amb una premisa: la conservació dels elements originals i la seva adequació per al compliment de la normativa actual, passant a tenir 15 habitatges respecte els 10 inicials. La segona fase contempla la construcció de les plantes soterrani, baixa i tipus. L’edifici disposa de 14 habitatges.

La rehabilitació va diferenciar l’actuació a tres nivells: reforç estructural, restauració de les façanes i restitució dels elements amb interès artístic de l’interior de l’edifici. A nivell estructural, s’han reforçat tots el forjats, una part de les parets de càrrega i d’escala, i, per poder accedir a les plantes soterrani, s’han executat importants estintolaments en planta baixa.

Els dos edificis queden separats per una androna tal com es preveia en el planejament inicial i en el Pla especial posterior.

La ubicació en cantonada i l’androna permeten que els dos edificis gaudeixin de tres façanes, dotant als espais interiors d’una bona qualitat lumínica.

 

La restauració de les façanes es porta a terme prioritzant la conservació de tots els elements, materials i colors originals

L'androna provoca el diàleg entre la arquitectura de l'Eixample al segle XX i l'actual, que en l'ampliació respecta la modulació de basament fris i cornisa amb elements de llenguatge actual

Concepte

Els dos edificis tanquen la façana per la cantonada nord-oest però l'androna que els separa, ens mostra l'esponjament que es forma al pati interior d'illa

La composició de l’edifici nou, de cinc plantes pis més àtic, respectant l’alçada mitja de la resta del carrer (assolida mitjançant el Pla Especial), reinterpreta el llenguatge de l’Eixample. Es conserva la façana de planta baixa original, així com les obertures i tribunes situades de manera homogènia amb una composició vertical a les plantes pis, semblant a un fris, amb un domini del massís sobre el buit. La planta àtic, amb obertures de diferent format, remata la façana com a coronament.

El Material de façana es de pedra floresta envellida, col·locada sobre guies, formant una façana ventilada que millora substancialment les seves propietats tèrmiques.

La rehabilitació va consistir en l’actuació sobre l’edifici a tres nivells: reforç estructural, restauració de les façanes i restitució dels elements amb interès artístic de l’interior de l’edifici.

A nivell estructural es van reforçar tots el forjats, una part de parets de càrrega i l’escala i es van estintolar els elements estructurals per permetre generar l’accés a les noves plantes soterrani a sota de l’edifici de París.

L’Actuació a façana va consistir en el decapat de les pintures plàstiques acumulades sobre l’estucat original i en la reparació o restititució els elements originals alterats. Així mateix s’actua també en els tancaments, tant fusteríes de finestres i balconeres com de persianes de llibret, decapant i reparant les que es conservaven en bon estat i substituin per altres de noves les que més deteriorades, sempre respectant els colors originals. La millora de les caracterìstiques tèrmiques s’aconsegueix amb vidres amb càmera i aillament tèrmic a les càmeres d’aire de façana i solat de coberta.

Pel que fa als elements interiors, es restauren o restitueixen tots els estucats a la cal i paviments de les zones comunes així com els paviments hidràulics, les fusteries i les motllures dels interiors d’habitatges.

L’edifici resultant d’ampliar les plantes  primera  a sisena del carrer París és un total de 14 habitatges, un local comercial i places d’aparcament a les tres noves plantes soterrani executades que tenen accés des de la planta baixa de Balmes.

En aquest cas, la planta baixa es va enderrocar per complet per a la execució de l’aparcament soterrani, però es van restituir tant la geometria de pedra de la façana com els pilars de fosa originals.

Les façanes, tant pricipal com la de l’androna, estàn revestides de pedra i la de l’interior d’illa és majoritàriament vidriada, formant tribunes amb balconeres i persines enrotllables, clàssiques de l’Eixample.


Blanch + Conca Arquitectura

  • Rector Ubach, 28 · 08021 Barcelona
  • T +34 93 200 20 30
  • bca@bcarq.com